Il servizio di streaming audiolibri è temporaneamente sospeso.

Audiolibros in streaming


Bi fit una borta s'audiolibru de ascurtare chin sa cassetta. Ma non s'intèndiat gai meda bene, e appustis si rughinabat.
Fattu fattu arribat s'audiolibru supra su CD-Audio.Fin medas CD, e cada tantu si prenaban 'e rigas. Appustis arribat su CD-MP3 e fit una cosa bona ca si risparmiaban CD. Ma semper si prenaban 'e rigas, e fit lezu zirare chin sa carriola de CD indaesecus.
Est bènniu finzas su DVD-MP3, ma non sin d'est abbizau bell'è nemmos, tanto si ch'est torrau in palas.
Arribat tando s'MP3 dae solu, chene CD iffattu, e puru chene carriola, ca l'irgarrigabas tottus dae internet e los ponias tottus in su telefoninu, su lettore, o su-chi-fit. Appustis su-chi-fit ti che rughiat in terra e che perdias tottu su chi aìas postu in intro. Comente fit capitau in Alessandria d'Egitto.Tando est bènniu su serbìssiu in streaming de audiolibros, chi est inoche indainnantis de bois:zovanu, fazzimannu e mannu de badas, bos proponit
sos audiolibros de sa collezione nostra chin d'una calidade meda arta e disponibile in calesisiat dispositivu, bastat de aere unu collegamentu a internet attivu.

Su serbissiu est galu in prova, duncas s'intrada est pro tottus e de badas: podies pedire unu "account" brostu chin utente e password (incuddàniche, in bassu), oppuru impreare unu de sos "account" de prova fronios chin bona manera dae su serbissiu 'e tottu.

Billos:


Numene utentePassword
prova0prova0
prova1prova1
prova2prova2
prova3prova3
prova4prova4
prova5prova5

Notas (pacu) tennicas.


Su server de streaming est a custu link:
http://audiolibri.esy.es/
Bastat iscrivere numene utente e password pro intrare (cussas lumenadas ainnantis, pro esempio, o cussas postas sutta).

Su server de streaming est prenu de audiolibros, ma cuntenit finzas sas versiones audio de medas presentassiones, biografias, articulos, zitassiones, incipit, contos e cantones etc.

Su server de streaming imbiat una lista de esecussione (m3u)chi permittit de ascurtare s'audio dae innèdda. Bi sunu medas manera pro los ascurtare. Intro cussas disponibiles bos sinzalo VLC media player.

Dèppies compilare su mòdulu chi sichit si cheries aere unu account bostru de badas intro custa fase de test.